RODO

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU
www.punorma.eu


Ochrona prywatności Użytkowników jest dla PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE "NORMA" PIOTR
WYSTUP szczególnie ważna. Z tego względu Użytkownicy Serwisu www.punorma.eu mają
zagwarantowane wysokie standardy ochrony prywatności. PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE
"NORMA" PIOTR WYSTUP jako administrator danych dba o bezpieczeństwo udostępnionych przez
Użytkowników danych.
Celem Administratora jest również należyte informowanie Użytkowników o prawach i obowiązkach
związanych z przetwarzaniem danych osobowych, szczególnie wobec treści przepisów o ochronie
danych osobowych określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako
„RODO”). Dlatego też, dbając o ochronę prywatności Użytkowników Serwisu, w niniejszym
dokumencie Administrator informuje o podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych
przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z Serwisu www.punorma.eu
(dalej jako „Serwis”), sposobach zbierania, przetwarzania i ochrony danych osobowych, a także o
prawach Użytkowników.
Użytkownikiem jest każda osoba fizyczna, której dane dotyczą, korzystająca z serwisu internetowego
www.punorma.eu lub usług elektronicznych dostępnych za pośrednictwem Serwisu.
Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Użytkownika w Serwisie
www.punorma.eu jest PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE "NORMA" PIOTR WYSTUP, Lipowa
67, 41-600 Świętochłowice, NIP 6271091124, (dalej jako „Administrator”).
I. ZGODA UŻYTKOWNIKA
Korzystanie z Serwisu www.punorma.eu przez Użytkownika oznacza, że Użytkownik
akceptuje, że Administrator gromadzi oraz wykorzystuje dane osobowe zgodnie z niniejszą
Polityką Prywatności.
Dane osobowe Użytkownika Serwisu są przetwarzane przez Administratora w oparciu o jego
zgodę, zaś w niektórych przypadkach opisanych w niniejszym dokumencie, w ramach prawnie
uzasadnionego interesu Administratora. Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wycofać
wyrażoną wcześniej zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
W przypadku, gdy nastąpi zmiana niniejszej Polityki Prywatności, a Użytkownik nadal będzie
korzystał z Serwisu, to poczytuje się to za wyrażenie zgody na aktualne warunki Polityki
Prywatności.
II. DANE OSOBOWE PRZETWARZANE PRZEZ ADMINISTRATORA
1. Sposób pozyskiwania danych osobowych
Administrator pozyskuje dane osobowe bezpośrednio od Użytkownika za pośrednictwem
Serwisu, poprzez wypełnienie przez Użytkownika formularza kontaktowego dostępnego w
Serwisie i przesłanie za jego pośrednictwem wiadomości do Administratora.
Podanie danych osobowych zawartych w formularzu kontaktowym jest dobrowolne
2. Rodzaje przetwarzanych danych osobowych
Administrator gromadzi za pośrednictwem Serwisu następujące dane osobowe dotyczące
Użytkownika:
1. Imię i nazwisko;
2. Adres e-mail;
3. Treść wiadomości;
4. Nazwa Firmy.
III. CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Sposób przetwarzania przez Administratora danych dotyczących Użytkownika zależy od
sposobu korzystania przez Użytkownika z Serwisu i dostępnych w nim funkcjonalności.
Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika w następujących celach:
1. Komunikacji z Użytkownikiem.
Administrator wykorzystuje dane osobowe Użytkownika w celu komunikacji z nim w
spersonalizowany sposób. Komunikowane Użytkownikowi informacje dotyczą
oferowanych produktów lub usług, bezpieczeństwa danych osobowych, aktualizacji sieci,
przypomnień, ale również sugerowanych ofert Administratora lub jego partnerów.
Komunikacja z Użytkownikiem dotyczy także obsługi Użytkownika. Dane osobowe
wykorzystywane są w celu pomocy Użytkownikowi, rozwiązaniu problemów technicznych
oraz odpowiedzi na jego skargi lub reklamacje.
2. Przedstawiania Użytkownikowi ofert handlowych drogą elektroniczną.
Celem korzystania z danych osobowych Użytkownika udostępnionych przez niego za
pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie jest komunikacja
marketingowa prowadzona przez Administratora w ramach prowadzonej działalności, w
szczególności przedstawianie ofert handlowych Użytkownikowi drogą elektroniczną.
3. Przedstawiania Użytkownikowi ofert handlowych w kontakcie telefonicznym.
Celem korzystania z danych osobowych Użytkownika udostępnionych przez niego za
pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie jest komunikacja
marketingowa prowadzona przez Administratora w ramach prowadzonej działalności, w
szczególności poprzez przedstawianie ofert handlowych Użytkownikowi w kontakcie
telefonicznym.
4. Umożliwienia przesyłania przez Użytkownika komentarzy lub opinii.
Administrator wykorzystuje dane osobowe Użytkownika w celu umożliwienia mu
komentowania/opiniowania działalności, usług lub produktów Administratora lub
podmiotów z nim współpracujących.
Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkownika podane w formularzu
kontaktowym również w następujących celach:
1. w celu zawarcia i realizacji ewentualnej umowy pomiędzy Użytkownikiem a
Administratorem oraz obsługi Użytkownika jako klienta Administratora zgodnie z art. 6
ust. 1 lit. b) RODO;
2. w celu prowadzenia rozliczeń finansowych z Użytkownikiem będącym klientem
Administratora tytułem realizacji ewentualnej umowy zawartej między stronami, a także
ewentualnego dochodzenia roszczeń od Użytkownika będącego klientem w ramach
prawnie uzasadnionego interesu Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO oraz
spełnienia obowiązków prawnych Administratora wobec organów podatkowych na
podstawie odrębnych przepisów zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
3. w celu realizacji działań marketingowych Administratora w ramach prawnie
uzasadnionego interesu Administratora w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, a także
zgodnie z oświadczeniami woli dotyczącymi komunikacji marketingowej złożonymi wobec
Administratora. Zgody udzielone w zakresie komunikacji marketingowej (np. na
przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną lub kontakt telefoniczny w celach
marketingu bezpośredniego) mogą być wycofane w dowolnym czasie, bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem;
4. w celu realizacji obowiązków prawnych Administratora wobec Użytkownika określonych w
RODO, w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
IV. UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH
Dane osobowe Użytkownika nie są przekazywane przez Administratora podmiotom trzecim.
V. PRAWA UŻYTKOWNIKA
1. Prawa Użytkownika
Użytkownik na każdym etapie przetwarzania jego danych zapewniony ma szereg
uprawnień pozwalających mu uzyskać dostęp do swoich danych, weryfikację
prawidłowości przetwarzania danych, ich korektę, jak również ma prawo zgłoszenia
sprzeciwu wobec ich przetwarzania, może żądać usunięcia danych, ograniczenia
przetwarzania lub przeniesienia danych.
W przypadku chęci skorzystania przez Użytkownika z przysługujących mu praw jako
podmiotu danych osobowych, może on się skontaktować z Administratorem za pomocą
następujących danych kontaktowych: PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE "NORMA"
PIOTR WYSTUP, Lipowa 67, 41-600 Świętochłowice, norma.piotr@onet.eu.
2. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Użytkownik, którego dane osobowe są przetwarzane przez Administratora ma prawo
wnieść skargę do organu nadzoru właściwego w sprawach ochrony danych osobowych
(Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
VI. PLIKI COOKIES
1. Za pośrednictwem Serwisu nie są zbierane pliki „cookies”.
VII. INNE WAŻNE INFORMACJE
1. Ochrona bezpieczeństwa danych osobowych
Administrator wprowadza odpowiednie środki mające na celu zapewnienie
bezpieczeństwa danych osobowych Użytkownika. Bezpieczne korzystanie z Serwisu
zapewniają stosowane systemy oraz procedury chroniące przed dostępem oraz
ujawnieniem danych osobom niepożądanym. Ponadto stosowane przez Administratora
systemy oraz procesy są regularnie monitorowane w celu wykrycia ewentualnych
zagrożeń. Pozyskane przez Administratora dane osobowe przechowywane są w
systemach komputerowych, do których dostęp jest ściśle ograniczony.
2. Przechowywanie danych osobowych
Okres przechowywania danych osobowych Użytkowników uzależniony jest od celów
przetwarzania przez Administratora danych.
Administrator przechowuje dane osobowe przez taki okres, jaki jest konieczny do
osiągnięcia określonych celów, tj.:
przez okres prowadzenia działalności gospodarczej przez Administratora.
W każdym z powyższych przypadków, po upływie niezbędnego okresu przetwarzania,
dane mogą być przetwarzane tylko w celu dochodzenia roszczeń na tle łączących strony
relacji do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia tych roszczeń na drodze prawnej.
3. Zmiany Polityki prywatności
W celu uaktualnienia informacji zawartych w niniejszej Polityce prywatności oraz jej
zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, niniejsza Polityka prywatności może ulec
zmianie. W przypadku zmiany treści Polityki prywatności, zmieniona zostanie data jej
aktualizacji wskazana na końcu jej tekstu. W celu zasięgnięcia informacji o sposobie
ochrony danych osobowych, Administrator rekomenduje Użytkownikom regularne
zapoznawanie się z postanowieniami Polityki Prywatności.
4. Informacje kontaktowe
W celu uzyskania jakichkolwiek informacji dotyczących niniejszej Polityki Prywatności,
Użytkownik może skontaktować się z Administratorem danych osobowych:
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE "NORMA" PIOTR WYSTUP, Lipowa 67, 41-600
Świętochłowice, z wykorzystaniem następujących danych kontaktowych:
norma.piotr@onet.eu.
Ponadto istnieje również możliwość kontaktu drogą pocztową pod adresem: Lipowa 67,
41-600 Świętochłowice.
Ostatnia aktualizacja niniejszego dokumentu miała miejsce dnia 27.11.2018

Administratorem danych osobowych Użytkownika udostępnionych za pośrednictwem formularza
kontaktowego, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach ich przetwarzania, jest
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE "NORMA" PIOTR WYSTUP, Lipowa, 67, 41-600,
Świętochłowice, NIP 6271091124, (dalej jako Administrator).
Podane przez Użytkownika w formularzu kontaktowym dane osobowe są przetwarzane przez
Administratora na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika, w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit.
a)Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - zwanego dalej RODO.
Podanie danych osobowych zawartych w formularzu kontaktowym jest dobrowolne. Użytkownik ma
prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie poprzez kontakt z Administratorem
norma.piotr@onet.eu, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych w każdym czasie, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika Serwisu w następujących celach:
1. Komunikacji z Użytkownikiem, w szczególności obsługi reklamacji dotyczących produktów lub
usług Administratora;
2. Przedstawiania Użytkownikowi ofert handlowych drogą elektroniczną;
3. Przedstawiania Użytkownikowi ofert handlowych w kontakcie telefonicznym;
4. Umożliwienia Użytkownikowi przesyłania komentarzy lub opinii dotyczących produktów lub
usług Administratora.
Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkownika podane w formularzu kontaktowym
również w następujących celach:
w 1. celu zawarcia i realizacji ewentualnej umowy pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem
oraz obsługi Użytkownika jako klienta Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
2. w celu prowadzenia rozliczeń finansowych z Użytkownikiem będącym klientem Administratora
tytułem realizacji ewentualnej umowy zawartej między stronami, a także ewentualnego
dochodzenia roszczeń od Użytkownika będącego klientem w ramach prawnie uzasadnionego
interesu Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO oraz spełnienia obowiązków
prawnych Administratora wobec organów podatkowych na podstawie odrębnych przepisów
zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
3. w celu realizacji działań marketingowych Administratora w ramach prawnie uzasadnionego
interesu Administratora w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, a także zgodnie z
oświadczeniami woli dotyczącymi komunikacji marketingowej złożonymi wobec Administratora.
Zgody udzielone w zakresie komunikacji marketingowej (np. na przesyłanie informacji
handlowych drogą elektroniczną lub kontakt telefoniczny w celach marketingu bezpośredniego)
mogą być wycofane w dowolnym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
4. w celu realizacji obowiązków prawnych Administratora wobec Użytkownika określonych w
RODO, w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
Więcej informacji dotyczących powyższych celów przetwarzania danych osobowych Użytkownika
znajduje się w Polityce prywatności opublikowanej w Serwisie.
Dane osobowe Użytkownika nie są przekazywane przez Administratora podmiotom trzecim.
Administrator przechowuje dane osobowe przez taki okres, jaki jest konieczny do osiągnięcia
określonych celów, tj.:
przez okres prowadzenia działalności gospodarczej przez Administratora.
W przypadku jakichkolwiek pytań lub problemów związanych z przetwarzaniem danych osobowych
należy kontaktować się z Administratorem pod następującym adresem:
Lipowa 67, 41-600 Świętochłowice, norma.piotr@onet.eu.
Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.